ATIKA Jerzy Staniszewski
Facebook
« powrót

RODO komunikat

Opis_produktu:

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).

W związku z powyższym kierujemy do Państwa niniejszą wiadomość mającą na celu przekazanie wszelkich informacji o tym jak przetwarzamy dane osobowe. 

Firma ATIKA - Jerzy Staniszewski z siedzibą przy ul. Nidziańska 4, 60-406 Poznań przetwarza informacje:

- pozyskane w drodze indywidualnych działań takich jak:  kampanie telemarketingowe i emailingowe, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Google i stron internetowych firm oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: ATIKA - Jerzy Staniszewski z siedzibą przy ul. Nidziańska 4, 60-406 Poznań 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

ul. Nidziańska 4, 60-406 Poznań  lub email: biuro@atika.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów  i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.

5. Państwa  dane osobowe będą przez firmę ATIKA - Jerzy Staniszewski przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

- kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@atika.pl

- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nidziańska 4, 60-406 Poznań

7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i emailingowych, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Google i stron internetowych firm oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych.

8. ATIKA - Jerzy Staniszewski może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Z poważaniem, Jerzy Staniszewski

rozmiary:
nazwa:
RODO komunikat
kod:
RODO komunikat
szt.